Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

IZA SY FIRY AVY NY ANJELY SY ARKANJELY.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry jeu., novembre 07, 2013 23:30:27

Ho an'i Teandalina.
Miarahaba anao, ary mirary ny soa sy ny tsara rehetra! Enga anie ny anjely sy ny Arkanjely hitondra hazavana aminao, sy hitondra anao ho amin'ny hazavàna mamirapiratra kokoa hatrany!!!
Miezaka ny hamaly sy hanome taridalana anao arak'izay mba azoko aho.
Ny momba ny fanontanianao, dia araka ny Baiboly hatrany, no amaliantsika azy: satria io moa no fototra iorenan'ny finoantsika.

1°- Voalohany indrindra aloha, ny Baiboly, tsy manavaka hoe ARKANJELY na ANJELY: fa na ao amin'ny Testamenta Taloha, na ny Testamenta Vaovao, dia "ANJELY" daholo no ilazàna azy rehetra ireo.
- Marina fa ao amin-ny Baiboly misy resaka fanahy sy zavamanan-aina hafa. Oh i Md Paoly miresaka "ny fanapahana sy ny fahefana ary ny hery rehetra." (1 Kor 15, 24) Fa sarotra ny milaza hoe ny anjely na ny arkanjely ihany no eritreretin'i Md Paoly amin'ireo.

Asa, mety misy koa aza “catégorie” ambony-mihoatra ny arkanjely, na ambany-latsaka noho ny anjely, fa tsy fantantsika.
- Toy izany koa, " ny fiandrianana rehetra, ny fanapahana rehetra, ny fahefana rehetra, ny fanjakana rehetra, ary ny anarana rehetra azo tononina (Efez 1, 21, Kol 2,10).

Dia diniho tsara ny hoe: “tsy amin'izao fiainana izao ihany [=eto an-tany], fa amin'ny fiainana ho avy koa [=any an-danitra sy any an-koatra any: satria mandalo ny lanitra sy ny tany],.." Ny arkanjely ve no lazainy amin'ireo? Sa misy "zavamanan'aina" hafa, manampahefana sy fiandrianana eto (an-tany ?!?), ankoatran'ireo andriana sy mpanjaka amintsika olombelona?! Samia mandalina isika rehetra....
- Ny azo lazaina aloha, dia tsy miresaka ny eto an-tany intsony i Md Paoly, satria i Kristy efa nitsangan-ko velona, sy efa any an-kavanan'Andriamanitra ny resaka eto (Efez 1, 20): ka ireo izany azo eritreretina tsara hoe "zavamanam-panahy" any an-danitra. Anjely ve sa Arkanjely?!!!...
- Toy izany koa hoe ny asa niandraiketan'izy ireo no anavahana hoe: anjely na Arkanjely izy ireo. Ireo mitondra hafatra manokana, na anankinana andraikitra manokana-lehibe dia antsoina hoe “Arkanjely”: Rafaely (Tobia 3 ss), Gabriely (Dan 8, 16; 9, 21; Lk 1, 19.26), Misely (Dan 10; Joda 1,9; Apok 12, 7). Ao koa ireo anjely fito mijoro eo anatrehan’Andriamanitra, mpitsoka trompetra amin’ny farandro ().
2°- NY FAMPIANARAN'NY OLOMASINA SY NY "TRADITION" ary ny APOCRYPHE (ireo lahatsoratra tsy tafiditra ao amin'ny Baiboly ), no miresaka hoe iza sy iza avy, ary firy izy ireo.

- Singanina manokana eto ny Bokin’i Enòka (I Enaoka: jereo Jen 5, 24): araka ny boky nosoratany, dia fito ny Arkanjely, araka ny filaharany: Uriel, Raphael, Raguel, Michel, Sariel, Gabriel ary Phanouel. Voalaza fa mitoetra manodidina an’Andriamanitra, amin’ny vazantany efatra izy ireo.

Ka arak’ireo fanadihadiana tsotsotra eo ambony ireo dia sarotra ny milaza hoe iza sy iza avy izy ireo, na firy izy ireo.

Avy eo indray dia ireo ihany ve: fito, satria ireo no fantantsika sy “mifanerasera” amintsika ary zakan’ny saintsika!!? Satria tsy hoe izay takatry ny sain'olombelona ihany no misy…

Fivorian’ny anjely alinalina ny any an-danitra (Heb 12, 22): anjely daholo ve ireo sa firy ny Arkanjely…

MARIHINA ihany koa fa betsaka no miresaka anjely sy Arkanjely amin’izao fotoana izao, na ny vahiny aza…

Ny mampalaelo dia ny fomba fandraisan’ny olona sasany azy ireo: noho ny fizahozahoana tafahoatra ao amin-draolombelona dia zary lasa toy ny “mpanompo-mpanampy” fotsiny izy ireo, …

Ny olona sasany aza sahy miteny mihitsy hoe mba hanompo ny olombelona (fotsiny) no naharian’Andriamanitra ny anjely (sy ny arkanjely)….

Ny tena tsara raha tena mino isika, dia ny miantso sy miresaka mivantana amin’izy ireo. Tena marina tokoa manko izay voalaza hoe: ny voasoratra ao amin’ny Baiboly dia ampy mba hinoantsika, fa tsy hoe akory hoe izay tsy voasoratra ao dia tsy misy.

Mirary soa ho anao.  • Commentaires(0)

Fill in only if you are not real

Les tags XHTML suivant sont autorisés: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. Les feuilles de styles CCS et les Javascripts ne sont pas autorisés.