Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

VATO FANAFINTOHINANA...

TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:28:57

ALAHADY PAKA HERINANDRO FAHA-2, ALAHADIN’NY FAMINDRAM-PON’ANDRIAMANITRA.

Vakiteny voalohany: Asa 4, 32-35

Salamo setriny sady fandinihana: 117

Vakiteny faharoa: I Jn 5, 1-6

EVANJELY: Jn 20, 19-31

- Vato fanafintohinana…..

Isan’ny manahirana amin’ny Evanjely ity teny eto ity: “Raiso ny Fanahy Masina: ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela, ary izay hotananareo dia ho voatana.”

Satria voalazan’ny fampianarana manko fa avy amin’ny fandraisana ny Fanahy Masina no ahazoana (Eveka, pretra) io fahefana mamela heloka io. Sarotra anefa ny hiteny hoe avy amin’ny Fanahy Masina ihany koa ny fahefana mitàna sy tsy mamela heloka. Sanatria, sanatria.... Tsy natao hitanana heloka n’inon’inona ny fandraisana ny Fanahy Masina, tsy sitraky ny Fanahy Masina, ary tsy sitrak’Andriamanitra velively ny hampiasantsika ny anarany sy ny fahasoavany hitànana ny heloky ny hafa, tsy sitrany....fa satriny aza hamela sy hanadio ny helotsika, na dia mangatrakatraka sy mena toy ny jaky aza,.....

Ny fampianarana rehetra nataon’i Jesoa ihany koa dia manohitra izany tsy famelàna ny hadisoan’ny hafa sy ny heloka izany: asainy hamela hatramin’ny im-pitopolo fito isika, asainy hamela eny hatramin’ny fahavalo aza. Alahadin’ny famindram-pon’Andriamanitra rahateo anio, ary io famindram-po io dia midika hoe famelàna ny fahotana rehetra.

Marina fa misy ilay hoe fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina, “fahotana tsy hahazo famelàna mihitsy”. Tsy hahazo famelàna mihitsy hoy ny mpandinika satria ilay miteny ratsy dia tsy mino fotsiny izao fa afaka mamela izany Andriamanitra. Ka rehefa tsy mino isika hoe ho voavela, na dia fahotana madinika indrindra aza dia tsy hahazo famelàna mihitsy. Fa raha mbola mino ny famindram-pon’Andriamanitra ihany koa ny olona dia hahazo famelàna raha mietry tena sy manenina am-po tokoa amin’ny fahotany, fa tsy miziriziry sy mirehareha manohitra an’Andriamanitra... dia hahazo famelàna hatrany hatrany.

Ka ity teny ity àry dia natao ho fandrika, natao ho vato fanafintohinana ho an’izay liam-pahefana tafahoatra. Fa isika kosa izay mino an’i Kristy, dia mino fa nahafoy ny ainy sy efa nandresy ny fahafatesana Izy hamela ny fahotantsika rehetra, ary tsy sitrany izany hitàna fahotana izany, fa ny hanafaka antsika amin’ny ratsy rehetra aza no tiany: “Rainay any an-danitra, .... Aza avela ho azon’ny fitaoman-dratsy izahay, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Amen”.

  • Commentaires(0)

Fill in only if you are not real

Les tags XHTML suivant sont autorisés: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. Les feuilles de styles CCS et les Javascripts ne sont pas autorisés.