Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

NY FIADANANA ENTIN'I JESOA.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:20:28

ALAHADY PAKA HERINANDRO FAHA-2, ALAHADIN’NY FAMINDRAM-PON’ANDRIAMANITRA.

Vakiteny voalohany: Asa 4, 32-35

Salamo setriny sady fandinihana: 117

Vakiteny faharoa: I Jn 5, 1-6

EVANJELY: Jn 20, 19-31

― Tonga “eo anivontsika” i Jesoa rehefa “mihidy ny varavarana”.

Androtr'izay ihany, izany hoe harivan'ilay andro voalohan'ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano nivorian'ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jody”.

Mba diniho kely hoe inona no ataontsika rehefa misy fahoriana na zavatra mampatahotra antsika? Moa manao toy ireto mpianatra, miara-mivavaka, manidy trano, manidy ny varavaran’ny fontsika ve isika, ka miantso an’i Jesoa, sa lasa mitotototo atsy sy aroa, mitady vonjy any an-kafa?

Miseho amintsika sy mamonjy antsika tokoa i Jesoa amin’ny zavatra hafa, fa ny tena azo antoka fa ahitantsika Azy, dia ao amin’ny fiombonana lavorary ihany. Tonga eo anivontsika i Jesoa, tonga ao am-pontsika, rehefa mirindrina ny varavarana, ka maharitra mivavaka ao isika. Mba andramo àry izany fa mety ho izay ny anjaranao, ary zarao amin’ny hafa rehefa nahitanao fahasoavana.

― Mitondra fiadanana marina ao am-pontsika i Jesoa.

Dia tonga Jeso ka nitsangana teo afovoany, sy nilaza tamin'izy ireo hoe: Ho aminareo anie ny fiadanana!”

Marihina kely, fa ao amin’ny Baiboly, ny voambolana hoe “afovoany” na hoe eo “anivo” na hoe “ao anaty”, dia azo adika ihany koa hoe “ao am-po”. Toy izany ohatra rehefa miteny i Jesoa hoe: “Tsy manetriketrika fiavy ny fanjakan’ny lanitra, fa indro eo anivonareo izy”, izany hoe “ao am-ponareo” (Lk 17, 21).

Ka raha tonga àry i Jesoa, mijoro eo afoavoany, sady mirindrina ny varavarana, dia ao am-pontsika avokoa izany rehetra izany no mitranga. Ao rahateo i Jesoa no manome ny fiadanana: ny tena fiadanam-po tanteraka. Ao ihany koa i Jesoa no mitsoka sy mampidina ny Fanahy Masina. Izany rahateo no mahatonga ny hoe ny Fanahy Masina izay monina ao anatinareo (mitoetra ao am-pontsika).

Io rahateo ilay fampianarana tamin'ny karemy hoe rehefa mivavaka ianao, dia midira ao an'efitranonao ary hidio ny varavarana (ao am-ponao), ka ny Ray izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly soa anao.

― Ireo antony ilàna ny tena fiadanana marina avy amin’i Jesoa.

Dia tonga Jeso ka nitsangana teo afovoany, sy nilaza tamin'izy ireo hoe: Ho aminareo anie ny fiadanana!”

Mampandinika tokoa ny hoe: inona ny lanja sy ny antony ilàna ny fiadanana eo amin’ny fiainam-panahintsika, ka mahatonga an’i Jesoa hanisy tsindrim-peo sy hanasongadina io fiadanana io eto amin’ity Evanjely ity?

Tsara homarihina aloha, fa ny fiadanan’i Jesoa, tsy miankina velively amin’ny zavamanahirana ivelantsika. Tsy hoe nanafoana ny fanenjehan’ny Jody ny fiadanana nentin’i Jesoa, fa mampitony sy mankahery ny fontsika kosa hiatrika ny fanenjehana sy ny mafy rehetra hatramin’ny martiry aza.

Maro manko ny mihevitra, fa mba hananana fiadanam-po dia mila feno fiadanana sy tsy misy mpanelingelina ny fiaraha-monina na ny firenena sy ny tany tontolo.... Dia miady fo handringana sy handresy (farafaharatsiny handresy lahatra) ny ratsy fanahy…. Tsy izany velively anefa ny nataon’i Jesoa, fa navelany hamadika izay te-hamadika azy, navelany handositra ny sasany, navelany handà in-telo ny hafa, navelany, navelany daholo….

Tsarovy ihany koa fa fakam-panahy sy ny fitsapana, ny fanenjehana sy ny faharatsiana dia hisy foana, ary vao mainka hihamafy aza, fa izay mahay mandray ny fiadanan’i Jesoa kosa, hatoky mandrakariva hiatrika an’izany....

Ka ny antony ilàna ny fiadanana àry, arak’izay voasoratra eto, dia azo heverina, fa voalohany indrindra, ilaina ny fiadanana raha te-hanatanteraka ny irak’i Jesoa isika, iraka haka tahaka sy hanaraka Azy. Hoy indrindra ny Evanjely: “Dia hoy indray izy tamin'izy ireo: Ho aminareo anie ny fiadanana! Tahaka ny nanirahan'ny Raiko ahy no anirahako anareo koa.

Manarak’izany, dia mila ny fiadanana isika raha te-handray ny Fanahy Masina mba hahatontosana io iraka io araka ny sitra-pon’andriamanitra. Aorian’ny Paka tokoa, dia asaina isika rehetra tsy an-kanavaka handray ny Fanahy Masina. Mbola maka tahaka izay nataon’i Jesoa isika, amin’izany: notorontoronina noho ny herin’ny Fanahy Masina, feno ny Fanahy Masina tamin’ny batemy tao Jordany, nentin’ny Fanahy nankany an’efitra, ary niasa niaraka tamin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra mandrakariva,....sns.

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post158