Tatibolana

Tatibolana

Tatibolana

Hifaneraserana sy hitaterana ny vaovao maneran-tany mba hanamafisana ny firahalahiana sy hifanohanana amin'ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly

Azonao atao manindry eto mba hanoratra ho anay raha te handray anjara amin'ny fanoratana na koa hanoro hevitra...

AO AMIN'NY FIOMBONANA LAVORARY NO MISEHO ANDRIAMANITRA.

TORITENYPosté par Ra-Hiandry lun., avril 16, 2012 21:15:50

ALAHADY PAKA HERINANDRO FAHA-2, ALAHADIN’NY FAMINDRAM-PON’ANDRIAMANITRA.

Vakiteny voalohany: Asa 4, 32-35

Salamo setriny sady fandinihana: 117

Vakiteny faharoa: I Jn 5, 1-6

EVANJELY: Jn 20, 19-31

― Ny antony ilàna ny fiombonana lavorary ao amin’ny Soratra Masina.

Mety hihevitra angamba isika, hoe tsy dia ilaina loatra izany fiainana ny fiombonana izany, fa rehefa samy maka ho azy ao amin’ny sakramenta sy amin’ny fanamasinan-tena dia ampy... Ny Soratra Masina anefa mampianatra mandrakariva antsika, fa ao amin’ny fiombonana lavorary ihany no tena ahitantsika sy ihaonantsika amin’i Jesoa nitsangan-ko velona.

I Maria Madelenina ohatra, rehefa irery, dia tsy nahalala avy hatrany hoe i Jesoa nitsangan-ko velona io, fa noheveriny ho mpiandry saha. Toy izany koa ireo roalahy nankany Emaosy (tafasaraka tamin’ireo 11 lahy), voasankana ny masony, tsy hahafantatra an’i Jesoa raha tsy teo am-pamakiana ny mofo, fihetsika izay nanehoan’i Jesoa ny fiombonana lavorary ho an’ny mpianany rehetra....

Amin’ny Evanjely anio indray ohatra, dia tsy niseho tamin’i Md Tomà, (nitokana tany i Jesoa), fa tamin’ny mpianatra tafavory miaina ny fiombonana mandrakariva... Singanina manokana angaha ny fisehoan’i Jesoa tamin’i Simòna Piera, izay tsy voatantara an-tsipiriany akory aza...

Hohitantsika ihany koa fa ireo fotoana manandanja (Andro Fiakarana na ny Fidinan’ny Fanahy Masina,...) dia mitranga mandrakariva ao anatin’ny fahalavorarian’ny Fiombonana amin’ireo mpino. Tena “mampite-hiteny” izany rehetra izany hoe: raha tiantsika hiseho, hitranga sy hiasa eo anivontsika i Jesoa na ny Fanahy Masina, dia iezaho holavorariana mandrakariva ny fiombonana sy ny firaisam-po tanteraka amintsika, fa ho avy tokoa Izy hanova sy hanavao ny fiainantsika, rehefa miray fo, miombom-panahy ary miray saina tanteraka isika. Mbola manana 40 andro indray àry isika hiomanana, hanatsarana sy handavorariana izany fiombonana izany...

― Tsy mavesatra ny didin’Andriamanitra: ny fomba fijerintsika no mampahavesatra na manamaivana an’izany.

Fa ny fitandremana ny didiny no fitiavana an'Andriamanitra, ary tsy mavesatra ny didiny”. (Vakiteny II)

Resahina kely ity fitandremana ny didim-piombonana lavorary ity satria matetika manahirana antsika, sady sarotra ho antsika ny manatanteraka azy. Mazava anefa ny tenin’Andriamanitra, fa tsy mavesatra ny didiny: “maivana sady mora entina ny jiogako” hoy i Jesoa (Mt 11, 30).

Diniho tokoa àry, fa ny mampahavesatra ny didin’Andriamanitra dia ny fomba fijerintsika mitanila, mijery fotsiny ny fahasahiranantsika manatanteraka ny didin’Andriamanitra fa tsy mba mijery ihany koa ny tombontsoa be lavitra azontsika amin’izany. Raha tiantsika ohatra ny hanatanteraka zavatra iray, eo amin’ny fiainana, dia ny tombontsoantsika avy amin’izany ihany no tokony hifantohantsika fa tsy izay mety ho fahasahiranana eo am-panatanterahana izany: “Tsy ny fositra no tsy ambolem-boavary” hoy ny Ntaolo.

Tsarovy fa isaky ny manatanteraka ny didin’Andriamanitra isika, isaky ny mamela ny hafa, isaky ny mandefitra sy miaritra, isaky ny mivavaka ho an’ny mpanao ratsy antsika, isaky ny mahafoy ho an’ny hafa, sns... dia manamaivana ny fo amam-panahintsika sy mampisondrotra azy ho amin’ny ambonimbony sy “akaikikaiky” kokoa an’Andriamanitra.

=> Ka inona àry no tena tiantsika ho azo: ny fisondrotan’ny fo amam-panahintsika (ny fahamasinantsika) miaraka amin’ny fahasoavana raisin’ny hafa (heverintsika ho fahavalo sy izay manao ratsy antsika) ve, sa ny misakana izany fahasoavan’ny hafa izany, sady manavesatra rahateo ny fo amam-panahintsika, mba samy ho “tavela” isika rehetra? Tadidio, fa ny lolom-po, ny hatezerana, ny lonilony, ny tsy famelana, ny fialonana sy izay mety ho fahotana rehetra ataontsika, dia manavesatra ny feon’ny fieritreretana sy ny fo amam-panahintsika.

Isaky ny tsy tia ny hafa tokoa isika, isaky ny tsy miraharaha, isaky ny mialona sy mankahala, dia misakana ihany koa ny fahasoavana tokony horaisintsika avy amin’Andriamanitra: ary marina mandrakariva izany amin’ny lafiny rehetra. Izany rahateo no maha-Andriamanitra be famindram-po sy manankarem-pahasoavana azy, izany rahateo angamba ny hoe “ny fihevitro tsy fihevitrareo...

Ho maivana amintsika àry ny didin’Andriamanitra raha ny fahasoavana miampy fahasoavana miavosa horaisintsika no ifantohantsika, fa tsy izay tombontsoa sy fahombiazana kely mandalo, azon’ny hafa “ratsy fanahy” amin’ny fahotana namelezany sy nahavoazany antsika...

  • Commentaires(0)//serasera.trinitera.com/#post157